Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών το πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν έχει παραχθεί, αποθηκευθεί, επεξεργαστεί, και χειρισθεί με ειδικές τεχνικές διατάξεις. Μια οργανική ή βιολογική ετικέτα υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει πιστοποιηθεί κατά συγκεκριμένα βιολογικά πρότυπα. Η ετικέτα φέρει το όνομα του φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται. Η ετικέτα εφαρμόζεται στο είδος προτύπων που τηρούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, και διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει παραχθεί και επεξεργαστεί με οικολογικά ορθό τρόπο.

 

Η βιολογική γεωργία στηρίζεται στην διαχείριση του οικοσυστήματος και λαμβάνει υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Πρότυπα διαφέρουν παγκόσμιος, αλλά σε γενικές γραμμές προωθεί την ανακύκλωση πόρων, οικολογική ισορροπία και την βιοποικιλότητα. Αυτό γίνετε απαγορεύοντας την χρήση συνθετικών εισροών, όπως συνθετικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, συντηρητικά, πρόσθετα και ακτινοβολία. Συγκεκριμένη διαχείριση εφαρμόζεται ανάλογα με την τοποθεσία και αποτελεί στην μακροπρόθεσμη αυξήσει γονιμότητας του εδάφους και την πρόληψη παρασίτων και ασθενειών.

 

Ανάμεσα στα πολλά περιβαλλοντικά οφέλη που προκαλεί η βιολογική γεωργία τα δύο κύρια πλεονεκτήματα συνδέονται με το έδαφος και το νερό. Λόγω της χρήσης οργανικών λιπασμάτων βελτιώνετε η ποιότητα του εδάφους, και επιπλέον, λόγου απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων και συνθετικών λιπασμάτων, το βασικό πρόβλημα της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων αποφεύγεται. Τα οργανικά λιπάσματα, (λίπασμα, κοπριά ζώων και πράσινο κόπρου) που χρησιμοποιούνται βοηθούν στην ενίσχυση της δομής του εδάφους.